ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားအသစ်က အိမ်ထောင်စုများအတွက် ဝန်ထုပ်တစ်ခုလို ဖြစ်စေသလား။