ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေး

Volume : IEJ Vol.2 No.(2)

Published Date : May 2022


Abstract

ဤစာတမ်းသည် ဓလေ့ထုံးတမ်းမြေယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ထားသော စာတမ်းဖြစ်သည်။ ဤစာတမ်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ စာပေနယ်ပယ်မှ သုံးသပ်တွေ့ရှိချက်များနှင့် မြေယာအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံများကို ပေါင်းစပ်၍ လေ့လာတင်ပြထားရာ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆင်ခြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တည်ဆဲမူဝါဒနှင့် ဥပဒေမူဘောင်များက တိုင်ရင်းသားလူနည်းစုများ၏ ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာအုပ်ချုပ်မှု ပုံစံများ၊ မူလအခွင့်အရေးများကို လျစ်လျူရှုထားလျက်ရှိသည်။ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအတွက် မြေယာအုပ်ချုပ်မှုပုံစံများသည် မြေယာကိစ္စထက်ပိုသော ၎င်းတို့၏ ဘဝများဖြစ်ပြီး - ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ လူမူရေးနှင့် နိုင်ငံရေးဘဝများ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့် အဆိုပါ တန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ၏ မြေယာများအပေါ်ထားရှိသည့် စံတန်ဖိုးများသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး မူဝါဒများထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးဟူသည့် စီးပွားရေးအရ တိမ်းညွတ်မှုထက် များစွာ နက်ရှိုင်းသည်။ ထို့ကြောင့် “ဓလေ့ထုံးတမ်း မြေယာဥပဒေ” ရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပေသည်။ အဓိကစကားလုံးများ - မြေယာဥပဒေ၊ ဖက်ဒရယ်၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေး