Green Economy Project

Project Name

Green Economy

Project Code

01-2022

Program Name

Sector

Environment

Project Period

2022

Project Status

Ongoing

Source of Funding/Amount

Project Location

Yangon

Project Overview

အင်းလျားဘောဂဗေဒမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ချိတ်ဆက်၍ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။

Project Description